Elektrifikasiya layihələri

Elektrifikasiya layihələrinə Layihələndirmə, Konstruksiyalaşdırma, Satınalma, İstehsal, Tətbiqetmə və İstifadəyə Vermə/Sınaqdan Keçirtmə, eləcə də Zəmanətli Xidmətlər daxil olmaqla sənaye və özəl sektoru layihləndirmə xidmətləri daxildir.

Elektrik və Avtomatlaşdırma sistemləri və komponentləri; (paylayıcı, mühafizə, tənzimləyici, nəzarət və s. sistemlər)

Ehtiyat və Yardımçı qurğuların müfəssəl layihələndirilməsi və tətbiqi.

UPS (Kəsilməz Enerji Mənbəyi) sistemlərinin layihələndirilməsi və tətbiqi

Elektrik enerji ötürücü vasitələr.

Paylayıcı sistemlər, transformator stansiyaları və paylayıcı stansiyaların layihələndirilməsi.

Tezlik/Gərginliyin tənzimlənməsində dəyişikliklər

Qurğunu Kombinə etmə, Müasirləşdirmə və Təkmilləşdirmə layihələri.

Elektrifikasiya layihələri.

Enerji şəbəkəsi /Elektroenergetika sisteminin yoxlanılması və nəzarəti (Distansiyadan və/yaxud Lokal)

Enerji keçiricinin İdarəedilməsinə Nəzarət və Modifikasiyalar.

Nominal yükə malik, İzolyasiya edilmiş, Maksimal Yüklənməni Azaldan Ehtiyat Güc Qurğusu Avadanlıqları (Stasionar yaxud Səyyar.)

Elektrik enerji təchizatı sistemi və Elektroenergetika sisteminin təhlil edilməsi.