Yaradılmış və bütün dünya üzrə təmin edilən fəaliyyət sahəsi və həll yolları

 • İdarəetmə sistemləri; mühərriklər, generatorlar, elektrik enerjisinin paylanması, daxili güc sərfi
 • Mühafizə sistemləri; elektrik və elektrik enerjisi istehsalatı avadanlıqları, elektrik enerjisi paylayıcıları və ötürücüləri, transformatorlar və elektrik şəbəkələri
 • İdarəetmə sistemləri: elektrik və elektrik enerjisi istehsalatı avadanlıqları, elektrik enerjisi paylayıcıları və ötürücüləri, transformatorlar və elektrik şəbəkələri
 • Avadanlıqların layihələndirilməsi, çatdırılması, quraşdırılması və istifadəyə verilməsi; enerji qurğuları, işəsalma mühərrikləri və köməkçi avadanlıqlar
 • Avadanlıqların layihələndirilməsi, təchizatı, quraşdırılması və istifadəyə verilməsi; idarəetmə və nəzarət sistemləri; PC, PLC, HMI, SCADA və digər sistemlər
 • Şef-montaj işləri, istifadəyə vermə, sınaqdan keçirtmə və təlim xidmətləri; layihənin idarəedilməsi (tikinti işlərinin idarəedilməsi & layihələndirmə şöbəsinin layihəni idarəetməsi)
 • İstismar zamanı dəqiq nizamlama, istehsalat prosesini optimallaşdırma və iqtisadiyyatı təkmilləşdirmə/səmərəliliyi artırma layihələri; elektrik və elektrik enerjisi istehsalatı avadanlıqları, elektrik enerjisi paylayıcıları və ötürücüləri, transformatorlar və elektrik şəbəkələri
 • Elektrik qurğusunun köçürülməsi, iş rejimini yaxşılaşdırma və təşkil etmə layihələri
 • NAOY şirkəti və ya sifarişçilərə məxsus bina və müəssisələrdə mühəndis-texniki layihələndirmə xidmətləri
 • Dəniz texnikası, Dəniz neft-çıxarma texnikası & Gəmiqayırma texnikasl üzrə layihə-konstruktor işləri və nəzarət xidmətləri; müştəri xidməti ofisininin dəstəyi
 • Gəmiqayırma zavodunun (Tərsanənin) tikilməsi və idarəedilməsi xidmətləri
 • Şef-montaj və istifadəyə vermə xidmətləri
 • NAOY şirkəti və ya gəmiqayırma zavodu/ sifarişçilərə məxsus bina və müəssisələrdə mühəndis-texniki layihələndirmə xidmətləri
 • Xüsusilə idarəetmə və nəzarət sistemləri ilə əlaqədar olan avadanlıqların təchizatı
 • Ətraf mühitin təsirindən sıradan çıxmış və yaxud köhnəlmiş sistem/avadanlığın yenisi ilə əvəz edilməsi, modifikasiyalar edilməsi və funksionallığının təkmilləşdirilməsi kimi səciyyəvi təmir-bərpa xidmətləri
 • Ehtiyat güc qurğuları, qismən və yaxud tam açar-təslim enerji layihələri
 • Distansiyadan nəzarət, verilənlərin toplanılması və idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Texniki xidmət
 • Ehtiyat güc qurğuları, qismən və yaxud tam açar-təslim enerji layihələri
 • Distansiyadan nəzarət, verilənlərin toplanılması və idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Lazımı soyutma sistemlərinin təchizatı, ehtiyat güc qurğulu açar-təslim avadanlığın quraşdırılması
 • Texniki xidmət
 • Ehtiyat güc qurğuları, qismən və yaxud tam açar təslim enerji layihələri
 • Distansiyadan nəzarət, verilənlərin toplanılması və idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Texniki xidmət
 • Bütün dünyadakı güc qurğuları, bütün əsas elektrik avadanlığı istehsalçılarının avadanlığı texniki-iqtisadi qiymətləndirmə bacarıqları
 • Gəmilərdə mövcud xidmətlər
 • Bütün dünyadakı güc qurğuları, bütün əsas elektrik avadanlığı istehsalçılarının avadanlığı texniki-iqtisadi qiymətləndirmə bacarıqları
 • Mühafizə sistemləri –və rele üzrə təhlillərinin aparılması və qiymətləndirilməsi; beynəlxalq standartlar, zavod-istehsalçı normativləri, yerli/elektrik stansiyaları və şəbəkələrinin texniki istismarı üzrə qaydaların tələbləri
 • Gəmilərdə mövcud xidmətlər
 • Polad əritmə zavodları, uzaq ərazidə elektrik enerjisi istehsalı
 • Mədənlər və qazma qurğuları
 • Müstəqil elektrik enerjisi istehsalçıları; nominal yükə malik və yaxud maksimal yükü azaldan; şəbəkə traversinin funksiyaları
 • Ehtiyat güc qurğuları, qismən və yaxud tam açar təslim enerji layihələri
 • Distansiyadan nəzarət, verilənlərin toplanılması və idarəedilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Texniki xidmət
 • Mövcud güc qurğularını təkmilləşdirmə və müasirləşdirmə layihələri; təmir-bərpa xərclərinin qiymətləndirilməsi və hesablanması
 • Mövcud güc qurğularının köçürülməsi layihələri; köçürülmə xərclərinin hesablanması və texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi
 • Xüsusilə lazımı köməkçi infrastukturu olmayan uzaq və izolyasiya olunmuş “çətin” ərazilərdə yeni elektrik stansiyasının və elektrik enerjisi istehsalının texniki-iqtisadi baxımdan qiymətləndirilməsi